Over Rijn en IJssel Energiecoöperatie

Lokale, schone, betaalbare energie voor iedereen

Van duurzame energie een streekproduct maken, dat is waar Rijn en IJssel Energiecoöperatie (REIJE) voor staat. We werken samen met lokale bedrijven en particulieren aan energiebesparing en jagen projecten aan die de keuze voor duurzame energie van eigen bodem makkelijk maakt. Rijn en IJssel Energiecoöperatie; vóór coöperatieve samenwerking en lokale, schone, betaalbare energie voor iedereen.

Leden bepalen het beleid

Iedereen kan lid worden van onze coöperatie. Onze leden bepalen het beleid en oefenen via de Algemene Ledenvergadering zeggenschap uit. Zij bepalen onder meer welke investeringen door de coöperatie gedaan kunnen worden. De ledenvergadering (ALV) is het ‘hoogste’ orgaan binnen de coöperatie.

Bestuur

De leden worden vertegenwoordigd door een gekozen bestuur, bestaande uit (minimaal) een voorzitter, secretaris en penningmeester. Het bestuur is verantwoordelijk voor het uitzetten van de koers, het bewaken van de voortgang daarop en het activeren van de bestuurlijke en ambtelijke contacten die daarvoor nodig zijn.

Regels en procedures van de coöperatie zijn vastgelegd vastgelegd in de Statuten Rijn en IJssel Energiecoöperatie en in het Huishoudelijk reglement. Ook onderschrijven we de Charter voor Energiecoöperaties (pdf/5 pg). Hierin staan de coöperatieve principes beschreven.

Commissies

In de coöperatie zijn een aantal commissies actief. Hierin werken leden samen aan belangrijke thema’s. Commissies zijn direct verbonden met een van de bestuursleden en agenderen daar waar zij belangrijke ontwikkelingen zien, een besluit willen of financiering zoeken.

Regionale samenwerking

We dragen als energiecoöperaties actief bij aan de verdere uitwerking van de regionale energiestrategie Arnhem-Nijmegen, en stemmen via ons lidmaatschap in het bestuur van de samenwerkende Gelderse energiecoöperaties regelmatig af met de provincie Gelderland.

De drie coöperatieve pijlers van REIJE

  • Energie besparen

Een onderdeel van onze coöperatie is REIJE Energiediensten. Via deze tak helpt de coöperatie bewoners in deze omgeving met vragen en producten op het gebied van energie en energiebesparing. Via REIJE Energiediensten verleent de coöperatie diensten aan de gemeenten Arnhem, Renkum Rheden en Rozendaal. Ook andere gemeenten in de regio kunnen deze diensten aanvragen.

  • Energie opwekken

Daarnaast heeft de coöperatie ook deelnemers. De coöperatie is dus een vereniging mét een bedrijf. Met inkomsten van de coöperatie en andere financieringen worden projecten uitgevoerd. De projecten van Rijn en IJssel Energiecoöperatie vind je op deze overzichtpagina. Zowel de lopende projecten als de projecten die inmiddels zijn afgerond.

  • Energie afnemen

Onze coöperatie is ook onderdeel van het grootste energiecollectief van Nederland: om | nieuwe energie. Dit collectief bestaat uit lokale en ambitieuze energieproducenten die zich inzetten om Nederland te verduurzamen.

Dagelijks bestuur

In de coöperatie neemt de Algemene Ledenvergadering de besluiten over de doelen, de strategie en de aanpak van de Coöperatie. Voor de dagelijkse gang van zaken is er het bestuur.

Het bestuur, gekozen door de leden, bestaat uit:

Ertuğ Koşmaci

Ertuğ Koşmaci

Penningmeester

“Energie is de motor van de samenleving, ook letterlijk. Laten we zo snel mogelijk de transitie inzetten van fossiele brandstof naar hernieuwbare energie.”

ertug.kosmaci@rijnenijsselenergie.nl
Simon Bark

Simon Bark

Algemeen bestuurslid


“Duurzaam bouwen en duurzame lokale energieopwekking. Allang geen vraag meer maar dé oplossing. Dus aan het werk. “

simon.bark@windparkkoningspleij.nl
Wout Oosterhof

Wout Oosterhof

Algemeen bestuurslid

“Lokaal onze eigen energie opwekken en gebruiken met respect voor landschap en natuur. Nooit meer afhankelijk willen zijn van energie uit niet democratische werelddelen.”

wout.oosterhof@rijnenijsselenergie.nl