De Regionale Energiestrategie (RES) is een programma om de opwekking van duurzame energie te bevorderen. Het nationale doel is om 2030 een CO2 reductie van 49% ten opzichte van 1990 te bereiken. Energiecoöperaties spelen een belangrijke rol in deze transitie. Ook Rijn en IJssel Energiecoöperatie wil graag haar steentje bijdragen.

Wat is een Regionale Energiestrategie (RES)?
Kort gezegd: met de Regionale Energiestrategie (RES) doen de gezamenlijke overheden in een regio (gemeenten, waterschappen, provincie en Alliander) een bod aan het Rijk om de doelstellingen in het Klimaatakkoord voor 2030 te gaan halen. Er zijn 30 RES- regio’s in totaal. Onze regio is ‘Arnhem-Nijmegen’.

Op dit moment is er besluitvorming over het gezamenlijk proces en de uitgangspunten bij de overheden in de regio op basis van een startdocument: “de concept-startnotitie”. De volgende stap is dat een concept-bod wordt gedaan in juni 2020, al snel dus! In het bod geven de regio’s aan hoe zij voor hun regio duurzame energie opwek gaan invullen, en ruimtelijk denken in te passen. Daarbij hoort ook een inzicht in de regionale warmtevraag en de beschikbare regionale warmtebronnen.

De RES-regio Arnhem Nijmegen bestaat uit de volgende overheden:
- De Provincie Gelderland;
- De waterschappen: Rijn en IJssel, Vallei en Veluwe en Rivierenland;
- De gemeenten: Doesburg, Zevenaar, Duiven, Westervoort (De Liemers), Rheden, Rozendaal, Renkum, Arnhem (Veluwezoom), Lingewaard, Overbetuwe, Druten (Oost-Betuwe) en Beuningen, Nijmegen, Berg en Dal, Heumen en Wijchen (Rijk van Nijmegen).

De hoofddoelstelling is om 49% CO2 reductie in 2030 (ten opzichte van 1990) te gaan halen. In Gelderland gaat men zelfs een stapje verder met 55% in het Gelders Energieakkoord (GEA).

Wat is de rol van energiecoöperaties?
De energiecoöperaties in de regio zijn geen officiële partner in de RES Arnhem-Nijmegen. Maar hebben wel een belangrijke rol te vervullen. Samen met de samenleving!, is het motto van de RES. We doen dan ook met de gezamenlijke energiecooperaties in de regio een aanbod aan de RES-partners om vooral gebruik van ons te maken. Minimaal 50 % participatie van de omgeving is ons uitgangspunt. Zie onze gezamenlijke reactie op de concept-startnotitie RES-regio Arnhem-Nijmegen.
 

Het RES-proces
De aftrap van het RES-proces was voor de zomervakantie. In het RES-proces worden de ruimtelijke inpassingen voor de opwekking van duurzame elektriciteit, koppelen van bronnen aan de warmtevraag en de daarvoor benodigde opslag en energie-infrastructuur onderzocht en vastgesteld. In het proces richting uitvoering spelen lokale overheden, ondernemers en inwoners een cruciale rol. De energiecooperaties in de regio zijn een belangrijke ‘stakeholder’ in dit proces. Belangrijk onderdeel in het RES-proces is een serie van bijeenkomsten met partners en ‘stakeholders’ om het resultaat te komen. Volgende stap zijn een aantal ‘ruimteateliers’ over 1) thematische koppelkansen, 2) bouwstenen op basis van landschap, en 3) een matrix aan denkrichtingen en de eerste berekeningen in een energiemodel. 

Het klinkt abstract, maar in de praktijk komt het erop neer: “hoe komen we in de regio tot goede initiatieven?” En voor ons: hoe kunnen we met de Rijn- en IJssel Energiecoöperatie daaraan bijdragen! Uit het RES-proces komen ook weer interessante bevindingen en bouwstenen, zie ons verslag 26/6 en 1/7, waar we als coöperatie mee aan de slag kunnen. En de samenwerking met andere coöperaties levert nieuwe ideeën en inzichten.

Wat kunnen en willen we als REIJE (en andere coöperaties) in het RES-proces:

  • Organiseren van meer projecten met zo veel mogelijk participatie. 

  • Helpen met de kansen en knelpunten van participatie, niet alleen financiële participatie.

  • Helpen met het creëren van draagvlak/acceptatie.

  • Invloed op gemeenteraden om in te stemmen met een ambitieus RES-bod waarin participatie verankerd wordt.  

  • Succesfactoren verankeren, zoals inpassing in het landschap, koppelkansen, versterken lokale economie.

  • We willen dat de energietransitie leuk is, sneller gaat, met initiatieven die steeds beter worden.

Op 22 augustus is in Halte 2030, Oude Kraan 72 in Arnhem van 19.30 tot 21.00 een bijeenkomst over onze coöperatie en de Regionale Energiestrategie. Heb je belangstelling, of vragen, dan kun je terecht bij Irma Corten van Rijn- en IJsselenergiecoöperatie (irma.corten@rijnenijsselenergie.nl). Met Ineke de Jong van Wiek-II vervult zij gezamenlijk de rol van vertegenwoordiger energiecoöperaties regio Arnhem-Nijmegen in het RES-proces.

 
Wat is de Regionale Energie Strategie?
Wat is de Regionale Energie Strategie?