Datum: 
28-03-2019
Tijd: 
19:00 - 22:30
Plaats: 
De Kas, Oude Kraan 72, 6811LL Arnhem
Op 28 maart is de volgende Algemene Ledenvergadering. 19.00 uur Inloop, vergadering start om 20.00 uur.

Op donderdag 28 maart ontvangen we u graag voor onze volgende ledenvergadering. Tijdens deze ALV praten we u graag bij over alle ontwikkelingen binnen de cooperatie. Wij zijn in de nieuwe bestuurssamenstelling én met de nieuwe directeur van de Kas dan 3 maanden onderweg, en zullen onze ambities aan u voorleggen. Natuurlijk zijn er ook ontwikkelingen op het gebied van projecten, en zullen er ook een aantal besluiten van u worden gevraagd. De stukken hiervoor, en ook de agenda, ontvangt u uiterlijk 15 maart.

Wij willen u, voorafgaand aan de ALV, graag in de gelegenheid stellen in gesprek te gaan over zaken die op dit moment spelen. Vanaf 19.00 bent u welkom op Halte 2030 om met bestuursleden en betrokken vrijwilligers door te praten over ontwikkelingen in het Windpark, in een aantal zon-projecten, het energieloket, de aktiviteiten rondom de Regionale Energie Transitie, en natuurlijk nodigen we u dan ook van harte uit om hier als vrijwilliger aan bij te blijven dragen, ook ná de ALV. Wij starten dan met de ALV om 20.00 uur. Van harte welkom!

 

Het programma voor 28 maart is als volgt:

Van 19:00 tot 20:00 uur:
Een informatiemarkt. Iedereen kan achtergrondinformatie inwinnen over onderwerpen op de agenda van de ALV. Er zijn tafels beschikbaar over:
- Buurtzon

- Strategie Cooperatie
- Projecten
- Huishoudelijk reglement
- Communicatie en website
- Provinciale subsidieregeling Elektrisch Autodelen

Wij bereiden je graag voor op de vergadering en nodigen je van harte uit om hierover meer informatie op te halen.
Als je als vrijwilliger iets wilt vertellen over een van deze thema's van 19.00 tot 20.00 uur, is dat uiteraard ook welkom en kan dit vooraf bij ons gemeld worden per e-mail.

Om 20:00 uur begint de ALV:
1. Opening en mededelingen
2. Notulen ALV 15.11.2018 (bijlage 1: Verslag)
3. Ontwikkelingen REIJE en strategie
4. De Kas
- Status Energieloketten
- Projectontwikkeling
5. Bestuurlijke fusie Buurtzon (zie informatie in deze mail) incl. uitbreiding bestuur REIJE met Paul Ubbink en Stefan Hijmans. Besluitvorming en toetreding tot bestuur.
6. Besluitvorming inzake projecten Buurtzon, Molenbeke (bijlage 2: Projectinformatie)
7. Vaststelling Huishoudelijk Reglement na door ALV goedgekeurde aanpassingen. (bijlage 3: Amendementen Huishoudelijk reglement)
8. Financiën
- Voorbeschouwing Resultaten 2018
- Uitzicht 2019
9. Aftreedrooster bestuur, benoemingen en opvolging.
10. Mededelingen
11. Rondvraag en sluiting