Energie met, door en voor ons: lokale energieproductie op het gebied van zon-, bio- of windenergie.
Energie met, door en voor ons: lokale energieproductie op het gebied van zon-, bio- of windenergie.
Agenda
Nieuwe website live
01-01-2019
Op 1 januari gaat onze nieuwe website live.
01-01-2019 00:00 - 00:05
Nieuwe website live
Aankomende agenda items...
Nieuws
Verlenging collectief aanbod duurzame maatregelen 04-12-2018
Half oktober is in Arnhem een collectieve inkoopactie van start gegaan voor de aanschaf van isolatiemaatregelen en zonnepanelen.De gemeente heeft, om meer eigenaren in staat te stellen om hun woningen slim en energiezuinig te verduurzamen, besloten om de actie te verlengen tot eind januari 2019.
Verlenging collectief aanbod duurzame maatregelen
De Cooperatie is verhuisd 04-12-2018
Op 21 november is de Cooperatie verhuisd naar de Oude Kraan 72.
De Cooperatie is verhuisd
Nieuwe bestuursleden 04-12-2018
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 15 november zijn drie nieuwe bestuursleden benoemd.
Vacature Locatie beheerder 'Perronchef Lijn 2030' 27-10-2018
Rijn en IJssel Energiecoöperatie beheert ‘Halte 2030’ in Arnhem. Deze ruimte kan gebruikt worden door vrijwilligers en organisaties die bezighouden met energie en energiebesparing. Voor deze locatie zoeken zij een locatie beheerder.
Vacature Locatie beheerder 'Perronchef Lijn 2030'
Info

Energie wordt een streekproduct

Fossiele brandstoffren raken snel op dus moet overgeschakeld worden op andere energieproductie. Het is van belang dit lokaal te organiseren. Opiniestuk door Jan de Wit.

Opiniestuk door Jan de Wit;

gepubliceerd in Gelderlander van 8 december 2012


Energie met, door en voor ons. De lokale Rijn en IJs­sel Energie Coöperatie wil meewerken aan onder­zoek naar lokale energieproductie op het gebied van zon-, bio- of windenergie. De meest in het oog springende productiemiddelen hierbij zijn windmolens in deze re­gio.

Of een windmolenproject haalbaar is, staat echter niet op voorhand vast. Vanuit de lokale coöperatieve gedachte pleit Rijn en IJssel Ener­gie wel voor een belangrijk uit­gangspunt, namelijk dat het pro­ject zo lokaal mogelijk wordt ont­wikkeld. Door te werken met loka­le bouwers en gebruik te maken van lokale kennis. Denk daarbij aan de HAN en het ROC. Maar ook door de financiering lokaal rond te krijgen en de energie lo­kaal te verhandelen. Dus er wor­den op het lokale niveau banen ge­creëerd en winsten vloeien terug in de lokale economie. Energie wordt een streekproduct.

En energie is iets wat de gemoede­ren bezig houdt. Rond de vijftien­de eeuw zijn er grote protesten rond de bouw van windmolens. Tijdens de industriële revolutie in de negentiende eeuw draaien fa­brieken op diesel en zij zorgen voor grote weerstand. Bijzonder is dat er in Arnhem in 1974 zelfs een kerncentrale succesvol is opgestart, waarvan de restanten pas in 2003 verwijderd zijn. Dit is toch niet te geloven? En ook nu staan we weer voor een energietransitie. Fossiele brandstoffen raken snel op. Vol­gens de Nederlandse Aardolie Maatschappij is er nog zeker ge­noeg gas tot 2030. Dit is weinig ge­ruststellend te noemen. Kort sa­mengevat: omschakeling roept weerstand op en vijftig jaar voor­uitkijken is op het gebied van ener­gieproductie heel onzeker.

En nog een waarneming: energie­productie was zeer lokaal. Deze is inmiddels in buitenlandse handen en deze producenten verdienen jaarlijks 10 miljard euro aan Neder­landse huishoudens. Bedenk dat deze gelden ook in lo­kale duurzame energieprojecten geïnvesteerd kunnen worden.

De beweging naar lokaal komt weer op gang doordat duurzame energietechnieken dit mogelijk ma­ken, het economisch veel voor de lokale samenleving oplevert en er nauwelijks transportverliezen zijn (gemiddeld 5 tot 15 procent min­der verlies).

Onze oosterburen hebben al een tijd geleden ingezien dat het an­ders moet. In Duitsland wordt al 20 procent duurzame elektriciteit opgewekt. Zij zullen na tien tot vijf­tien jaar aanzienlijk lagere energie­lasten hebben doordat zij beschik­ken over veel duurzaam opgewekte energie. Lagere energielasten die leiden tot een betere concurrentie­positie en lagere woonlasten. Windenergie neemt hierbij het grootste aandeel voor haar reke­ning. Dit komt doordat deze duur­zame bron het beste haalbaar is.

Een tweede belangrijk uitgangs­punt van de coöperatie is dat infor­matie openbaar wordt. Door er zorg voor te dragen dat het bedrijfs­plan en de bijbehorende onderzoe­ken openbaar zijn, kan iedereen immers meedenken. Of een molen inpasbaar is in deze regio, is dan objectiever te beoordelen. En of een molen wel zijn geld waard is, ligt dan open en bloot op tafel.

De gemeenteraad van Arnhem gaat binnenkort besluiten of Arn­hem dit proces van besluitvorming wil faciliteren. Dit is nog geen ja of nee. Deze keuze valt pas bij behan­deling van het bestemmingsplan. De coöperatie neemt nu graag het initiatief om gezamenlijk zorg te dragen voor een zo transparant mogelijk proces naar deze besluit­vorming toe.

Jan de Wit is voorzitter van de Rijn en IJssel Energie Coöperatie

Realisatie door Four Digits op basis van Plone.